بیمه اشخاص


پروژه‌های ساختمانی از تاریخ شروع تا زمان تحویل به کارفرما در مقابل  هرگونه خسارت ناشی از هر حادثه همچنین خسارتهای مادی، جرح، صدمات بدنی  وارده به اشخاص ثالث پاکسازی محیط و برداشت ضایعات تحت پوشش این بیمه قرار  گیرد. بیمه تمام خطر پیمانکاران از جمله بیمه‌های تمام خطر می باشد، به این  معنی که تقریباً هرگونه زیان یا خسارت ناگهانی و غیر قابل پیش بینی که در  طول مدت بیمه به اموال بیمه شده واقع در محل اجرای پروژه ساختمانی وارد شود  مشروط بر اینکه به نحوی مشخص در بیمه نامه مستثنی نشده باشد تحت پوشش قرار  می دهد که مهم ترین آنها عبارتند از :
الف : آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سقوط هواپیما، کاربـرد آب یا سـایـر اقـداماتی که به منظور اطفاء حـریق صورت می‌گیرد.
ب : سیل، طغیان آب، باران، برف، بهمن، امواج عظیم دریا در اثر آتشفشان .
ج : هرنوع طوفان .
د : زمین لرزه، نشست زمین، لغزش زمین و صخره ها .
ه : دزدی ساده، سرقت با شکست حرز .
و : اجرای ناصحیح کار، عدم مهارت، سهل انگاری، اعمال توام با سوءنیت .
ز : ازبین رفتن یا خسارت وارد به مصالح ساختمانی، ماشین آلات ساختمانی و لوازم  و تجهیزات ساختمانی را که در حین حمل و نقل در محدوده اجرای پروژه، انبار  داری، یا در هنگام سوارکردن یا پیاده کردن ماشین آلات به وقوع بپیوندد را  تحت پوشش قرار می‌دهد.


کمی صبر کنید...

دسته‌بندی