بیمه تمام خطر سازه های تکمیل شده C.E.C.R

  • {{value}}
نام بیمه گذار یا کارفرما را بنویسید. نام بیمه گذار یا کارفرما را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل خود را وارد نمایید. را بنویسید. شماره موبایل خود را وارد نمایید. را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کمی صبر کنید...

پروژه های مهندسی مانند سدها، راه‌ها، پل‌ها، برج‌ها، طرح‌های آبیاری و زهکشی و نظایر آن پس از اتمام عملیات و تحویل موقت به صاحبکار در دوره بهره برداری در معرض سوانح قرار دارند که با این بیمه نامه اینگونه خطرات و سوانح طبیعی  تحت پوشش قرار می‌گیرند.